Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret har i samråd med kontrollutvalget bestemt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Grunnet smittesituasjonen avholdes årsmøtet digitalt ved å avgi stemme via e-post.

Det ekstraordinære årsmøtet skal behandle et forslag fra styret som lyder:

Styret gis fullmakt til å bruke inntil kr. 50.000 til et forprosjekt for bygging av nytt klubbhus.

Forslaget er utredet og begrunnet. Se: Forslag fra styret – Ekstraordinært årsmøte 2021

De som ønsker å stemme mot forslaget, gjør dette ved å sende e-post til post@aronsk.no Dem som er for forslaget holder seg i ro men vi tar gjerne imot positivitet til forslaget.

Stemme må være avgitt seinest tirsdag 14. desember 2021.

I følge klubbens lover kan et ekstraordinært årsmøte ikke behandle andre saker enn den / de som er nevnt i innkallinga.

Styret