Corona viruset – Informasjon vedr. tilgang til baner – Oppdatert 13.5.2020

Oppdatert 13.5.2020:
Styret planlegger å åpne banen for begrensa trening fra 18. mai. Disse reglene (Koronaregler del 1) er vedtatt av styret på grunnlag av råd fra helsemyndighetene, NIF og NSF. Dette er regler som skal overholdes av alle som vil bruke banen. Dette gir ingen garanti for at smitte ikke kan skje, men det vil være like trygt å være på banen som på arbeid, i butikker eller andre
offentlige steder. Skyttere som tilhører ei risikogruppe, må ta dette i
betraktning og bør rådføre seg med egen fastlege.

Toalett og klubbhus vil foreløpig være stengt.

For å kunne åpne banen må det melde seg tilstrekkelig antall frivillige til å
være standplassledere. Standplassleders oppgaver framgår av egen instruks
(Koronaregler del 2). Styret ber skyttere som er i ei risikogruppe om ikke å påta seg oppgave som standplassleder. Skyttere som kan ta vakter, bes legge inn aktuelle dager på dette skjemaet (Dugnadsvakter).

Endelig beskjed om åpning kommer på klubbens hjemmesider straks det har meldt seg nok standplassledere. Banen vil fortsatt være stengt for egentrening og det vil heller ikke bli arrangert stevner. Dette vil kunne bli endret dersom rådene fra helsemyndighetene endres. Det betyr også at banen kan bli stengt på kort varsel dersom smittesituasjonen endres til det verre.

Det er Drammen kommune som er ansvarlig for drift av Drammenshallen. Det er bestemt at banen er stengt for resten av sesongen. Klubben skal i møte med Drammen kommune for å utarbeide rutiner for åpning av luftbanen etter sommeren.

Styret

Oppdatert 23.4.2020:
Styret arbeider med å åpne banen for begrensa trening. Regler for hvordan
banen kan brukes er oversendt smittevernoverlegen i Drammen til godkjenning. Vi avventer p.t. kommunens svar.

Styret

Oppdatert 4.4.2020:
Styret i Aron skytterklubb bestemte 02.04.20 at banen på Aronsløkka er stengt inntil videre. Bakgrunnen er myndighetenes tiltak for å begrense spredning av Corona-smitte.

Styret

Styret har tatt utgangspunkt i følgende retningslinjer fra NSF:
Reglene gjelder både for innendørs- og utendørs skytebaner, herunder klubbhus og fellesområder.

 1. Konkurranser/stevner er forbudt.

  Disse er utsatt frem til ny informasjon fra NSF.

 2. Klubber som disponerer baner som er eid/stengt av kommunen, må forholdes seg til kommunale bestemmelser.

  Gjelder i Drammenshallen, ikke på Aronsløkka.

 3. Trening i små grupper, med maksimalt 5 personer på banen tillates.
  Trenere/ledere inngår i de 5.

  Det er eieren av anlegget som har ansvar for å påse at dette følges. Medfører at man måtte hatt vakt på Aronsløkka i banens åpningstid. Styret har vurdert det som uaktuelt. Nybegynner trening går under organisert trening og derfor uaktuelt.

 4. Den enkelte er selv ansvarlig for å følge myndighetenes pålegg når det gjelder avstand 2 m til andre personer og de generelle hygienerådene. Berøringspunkter som dørhåndtak bør vaskes med såpe/vann eller desinfiseres før og etter bruk.

  Dette vil kunne gjennomføres på tross av at det er trangt inne på standplass. Berøringspunkter som dørhåndtak bør vaskes med såpe/vann eller desinfiseres før og etter bruk. På en skytebane vil også bord på standplass, monitor, alarmpanel, garasjeport åpnere osv. være berøringspunkter. Styret ser ingen mulighet til å etterleve dette på en bane uten innlagt vann.

 5. Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte. Dette gjelder også klubbvåpen.

  Uproblematisk å gjennomføre.

 6. Det er inntil forholdet er avklart med FHI, kun tillatt å benytte egne skytematter ved liggende skyting.

  Ikke aktuelt for pistolskyttere. Kan gjennomføres for rifle.

 7. Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer som kan tyde på koronasmitte, har ikke adgang til banen.

  Se merknad til punkt 3.

Ut fra NIF punkter trekker vi fram følgende punkt:

 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Styret mener at medlemmenes helse må komme i første rekke. Det er styrets ansvar at man tilrettelegger for at smitte ikke kan overføres ved bruk av klubbens anlegg. Slik banen på Aronsløkka er utforma, vurderer styret at man ikke kan foreta de tiltakene som kreves for å hindre smittet.

Styret følger nøye med på de rådene myndighetene gir, og stenging kan bli opphevet dersom reglene endres. Samtidig jobbes det for å få satt opp tak over skivene på 50 meter mens banen likevel må holdes stengt.

Linker til forbundenes sider om korona viruset:

Eventuelt spørsmål rettes til post@aronsk.no

Styret.